OilX hydro logo

Technisch bureau
technique

Oilx Hydro logo

Standard of op maat hydraulische boutspanner. 1500-2100 bar en hoger, single of multi-studs, single of double stage.

Hydraulische boutspanners

Hydraulische spanners 1500 bar TTS (Hydratight-Tentec-Enerpac)

Standard gamma van boutspanners 1500 bar . Lichter in ...

Hydraulische spanners "multi stage" CTP-M

"Two stages'' hydraulische boutspanners ( CTP-M) Compact ...

Hydraulische spanners voor windturbine CTP-W

Hydraulische boutspanners voor windmolens toepassingen.

CTP-SP Aangepaste hydraulische spanners

Customized hydraulische boutspanners.

Hydraulische spanners "sub sea"

Hydraulische boutspanners "sub sea" in RVS ''high strenght''